กปร.สนองพระราชปณิธาน ร.10 จัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริไว้ในทุกด้านไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสานต่อแนวพระราชดำริไปสู่สังคมในวงกว้าง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบ ในลักษณะเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด

การดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปัจจุบันมีมากกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้น นอกจากจะเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพให้กับราษฎร ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างก้าวตามทันสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้ให้ปวงชนชาวไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ในการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ขึ้น ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน โดยในปี 2561 นี้ เป็นรุ่นที่ 8 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 25 มิถุนายน นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่เยาวชน ด้วยการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ในเชิงบูรณาการผสมผสานจากพื้นที่จริง เพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดที่จะนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปขยายผลเพื่อประยุกต์ปฏิบัติใช้จริง ทั้งต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และร่วมสืบสานเผยแพร่ขยายผลแนวพระราชดำริและผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่เยาวชนและสถาบันการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โดยคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดเป็นทีมๆ ละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน พร้อมส่งโครงการ จำนวน 1 โครงการ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ จะเป็นเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ของสำนักงาน กปร. มาก่อน และเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีจากการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ หลักการทรงงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงความรู้เรื่องการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการน้อมนำหลักการทรงงานไปใช้แบบเข้าใจถึงแนวพระราชดำริ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลได้ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลต้นแบบที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ จนประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมสืบสานให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต รวมถึงกิจกรรมการถอดบทเรียน ด้วยการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม โดยมีรางวัลในการทำกิจกรรมตามความเหมาะสม พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ความรู้รักสามัคคี และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานแบบเป็นทีม พร้อมร่วมจัดทำโครงการในนามของโครงการของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ภายใต้แนวทางการขยายงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในผลงาน “จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”

ทั้งนี้ โครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้มีโอกาสร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนเกิดเครือข่ายกลุ่มเยาวชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์