พาณิชย์ยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่โชห่วยไฮบริด

พาณิชย์เดินหน้ายกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเป็นโชห่วยไฮบริด เตรียมจัดโครงการติวเข้มเจ้าของร้าน 3 หมื่นราย สอนเทคนิคการทำธุรกิจ การบริหารจัดการร้าน การเงิน และภาษี มั่นใจช่วยสร้างความเข้มแข็ง

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบแนวทางการทำงานให้กับพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อช่วยในการดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ 30,000 ราย โดยกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะทำการฝึกอบรมเจ้าของร้านหรือผู้แทนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าละ 1 คน ตั้งเป้าหมายอบรมทั้งสิ้น 376 รุ่น อบรมรุ่นละ 50-80 คน เพื่อพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจ และสามารถพัฒนาจนเป็นโช่ห่วยมืออาชีพหรือร้านโชห่วยไฮบริดได้ในอนาคต โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2561

สำหรับแนวทางการดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ละพื้นที่จะต้องประสานและติดตามให้เจ้าของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยจะร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ร้านค้าส่ง และภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จัดทำหลักสูตรและจัดหาวิทยากร โดยจะมีการติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลร้านค้าธงฟ้าประชารัฐระยะหนึ่งจนกว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็ง

“จะจัดฝึกอบรมแบบเข้มข้น 5 วัน โดยจะกำหนดหลักสูตรที่เข้มข้นและมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้ความรู้ ทั้งการสอนเทคนิคการทำธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการร้าน การวางแผนซื้อ-ขาย การบริหารจัดการคลังสินค้า จัดการขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารการเงิน การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายอย่างง่าย การวางแผนด้านภาษี การเชื่อมโยง รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” นายวิชัยกล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะมีการประสานผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ผลิตสินค้า ร้านค้าส่งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดในการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่ด้วย.-สำนักข่าวไทย