สร้างสุขภาวะที่ดีให้น้องๆปลายด้ามขวาน

“สุขภาพที่ดี” สร้างได้ด้วยการป้องกัน ไม่ใช่การแก้ไข…ในงานสัมมนาสรุปบทเรียนโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส.มีภารกิจในการสนับสนุนให้ทุกคนในผืนแผ่นดินไทย มีสุขภาวะที่ดี โดยเน้นการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย ซึ่งครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกับโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งเน้นเด็กและเยาวชนทุกคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นเด็กที่มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ทั้งนี้ ด้วยโครงสร้างประชากรเกิดใหม่ที่ลดลง ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆ ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปัญหาเหล้า บุหรี่ ปัญหาสุขภาวะทางเพศ สังคมดิจิทัล สื่อออนไลน์ เหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราต้องมาร่วมมือกันจะทำอย่างไร ที่จะสามารถดูแลให้ประชากรเด็กมีคุณภาพที่ดี จนเกิดเป็นความร่วมมือกับสถานศึกษา เกิดโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมา
“แม้ สสส. มีบทบาทในฐานะเป็นผู้สนับสนุนและจุดประกาย และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน การได้มีโอกาสร่วมกับโรงเรียนและเครือข่าย 8 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผลและสุดท้ายคือนวัตกรรมที่เห็นชัดคือ ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างผลลัพธ์ที่ดี บางกลุ่มใช้วิธีการเข้าค่าย ใช้วิธีการทำสัญญากระตุ้นให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรม บางเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่แก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ ตลอดจนร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้น สสส.ภูมิใจว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมและตัดสินใจ 100% แต่ที่ดีไปกว่านั้นคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน โดยนักเรียนเกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น โรงเรียน ผู้ปกครอง และคนในพื้นที่มีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์แท้จริงของโครงการ” นางเพ็ญพรรณ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth